POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator serwisu i administrator

Operatorem serwisu http://www.opcja.pl, zwanego dalej „Serwisem” i administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo OPCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. JAKUBOWSKA, nr 22, lok. 5, miejsc. WARSZAWA, kod 03-902, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490367, NIP 1132871494, REGON 147009330. Użytkownicy serwisu mogą skontaktować się z administratorem używając poniższych danych kontaktowych:

Tel: +48 (22) 462 69 69
Opcja.pl Sp. z o.o.
Jakubowska 22 lok. 5
03-902 Warszawa

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu tylko wtedy, gdy są one przekazane dobrowolnie kontaktując się z administratorem poprzez zakładkę „Kontakt”, oraz podczas realizacji naszych usług. Przetwarzamy tylko takie dane, które są niezbędne do odpowiedzenia na zapytanie lub niezbędne do realizacji umówi z klientami i prawnie usprawiedliwionych interesów. Podane dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celach opisanych poniżej:

a) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi serwisu, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w serwisie) jak również w celu odpowiedzenia na zapytanie kontaktujących się z administratorem osób.

b) realizacji umów z klientami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3. Odbiorcy danych, transfer danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane mogą być przekazane przez administratora jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe lub podmiotom świadczącym inne usługi związane z obsługą rynku właściwego dla realizowanych przez administratora usług w szczególności w ramach zawartych umów podpowierzenia i powierzenia przetwarzania danych osobowych – podmioty te są „Podmiotami Przetwarzającymi/Procesorami” w rozumieniu RODO. Dane mogą być też przekazywane organom administracji publicznej. Organy administracji publicznej do celów realizacji zadań publicznych nie są „odbiorcami” Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Nie będziemy też podejmować decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania. Nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody, o której mowa w Artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

4. Dobrowolny charakter przekazania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku ustawowego ani umownego przekazywania nam swoich danych, natomiast brak ich podania uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

5. Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane:

 1. w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie – do czasu zrealizowania Twojego zapytania,
 2. w celach określonych w ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresu przetwarzania możesz skontaktować się z administratorem korzystając z podanych w ust. 1 danych kontaktowych.

 

6. Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych,
 3. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu strony internetowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 

7. Usługi hostingowe

Podmiot zewnętrzny świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych – na podstawie powierzenia temu podmiotowi przetwarzania danych osobowych. Wskazany podmiot zewnętrzny ma siedzibę w Polsce.

 

8. Twoje prawa

W dowolnym momencie możesz uzyskać bezpłatną informację dotyczącą Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz domagać się od nas dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku gdyby przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany – przeniesienia danych. W każdej chwili przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes. Nie przetwarzamy Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, jednak informujemy, że w przypadku gdyby w przyszłości zmienił się cel przetwarzania administratora i marketing bezpośredni byłby realizowany, możesz wnieść sprzeciw w każdym czasie bez spełniania dodatkowych wymogów. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w innych celach możesz wnieść w każdym czasie sprzeciw, ale z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możesz również w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

9. Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej OPCJA.PL) z siedzibą w Warszawie przy ul. JAKUBOWSKA, nr 22, lok. 5, miejsc. WARSZAWA, kod 03-902, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490367, NIP 1132871494, REGON 147009330
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Tel: +48 (22) 462 69 69
Opcja.pl Sp. z o.o.
Jakubowska 22 lok. 5
03-902 Warszawa 

 1. PL – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz zawartych umów na świadczenie usług.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPCJA.PL tj. zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b)realizacji umów zawartych z klientami OPCJA.PL tj. zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

a)tak zwanym podmiotom przetwarzającym – kurierom, dostawcom innych usług IT, biurom rachunkowym, bez których niemożliwym byłaby realizacja celów, wymienionych w ust. 4, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z OPCJA.PL przetwarzają dane osobowe.

b)ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom nie będącym w świetle RODO odbiorcami danych osobowych, takim jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, przez okres niezbędny dla potrzeb roszczeń oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w OPCJA.PL danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany wraz z profilowaniem.

Oferta Realizacje Kontakt 1 Wiadomość Wycena